Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Alınması, Saklanması, İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

Değerli müşterilerimiz,
Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.
Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun* kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Akmercan Artvin Doğalgaz Dağıtım ve Tic. A.Ş. (“Dağıtım Şirketi”) olarak Enerji Piyasası Kurulun’nun 27/07/2017 tarih ve DAG/7202-3/423 sayılı Dağıtım Lisansı ile Artvin Bölgesinde faaliyet göstermekteyiz. Dağıtım şirketi olarak lisans bölgemizde hizmet verdiğimiz abonelerimiz bulunmakta olup, hizmetin yürütümü amacıyla mevzuatın verdiği yetkilerle abonelerimizin kişisel verilerine sahip olmaktayız. Özellikle kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği sizleri aydınlatmak istiyoruz. Abonelerimiz veya hukuki işlemler sebebiyle ilişkilerimiz olan tüm tarafların şunu bilmesini ve rahat olmalarını isteriz ki, Akmercan Artvin Doğalgaz Dağıtım ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami gayreti ve hassasiyeti göstermekteyiz. Mevzuat gereği veri sorumlusu sıfatıyla,  doğalgaz dağıtım hizmeti sunulan kişiler veya hukuki işlemler sebebiyle Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenecektir.

1.Kişisel Veriler Neleri Kapsamaktadır ve Nasıl Toplanmaktadır

Mevzuattaki tanıma göre, kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz,  4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4826 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Doğalgaz Dağıtım Kanunu ve ilgili mevzuatı ve tabi olunan diğer mevzuat dahilinde, Şirketimiz tarafından sağlanan dağıtım hizmetleri kapsamında, anlaşmalı kuruluşlar, destek hizmet kuruluşları, faaliyetlerinin tamamlayıcısı ve uzantısı niteliğindeki hizmetlerin alındığı taraflar, Şirketimizin her türlü hizmet noktalarında, internet sitesi, yazılı Başvuru formları, mobil uygulamalar, bankalar, online işlem merkezi, sosyal medya, çağrı merkezleri ve benzeri diğer kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

2. Kişisel Verileriniz Neden İşlenir

4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4826 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Doğalgaz Dağıtım Kanunu ve diğer mevzuat gereğince kişisel verileriniz, hizmetin yürütümü kapsamında, faaliyetlerimizle ilgili hizmetlerin verilebilmesi, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli olarak sunumu ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, tüketim ve kullanım alışkanlıklarınızın tespiti, hizmetler hakkında bilgi verilebilmesi, duyuru, tebrik ve uyarıların iletilmesi, bilgi araştırmaları, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri hizmetleri, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, tüm mevzuat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer kamu kurumlarınca talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.

3. Verilerinizin Saklanması ve Güvenliği Nasıl Sağlanır

Mevzuat gereğince yürütülen hizmetlerin gerektirdiği ölçüde edinilmiş olan kişisel verileriniz veri işleme amacı yürürlükte kaldığı sürece saklanacaktır. Kişisel verileriniz ilgili mevzuat, kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdiği süreler zarfında titizlikle korunacaktır. İşlenen, saklanan kişisel verilerinizin kaybolmaması, yetkisiz/ilgisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri Şirketimizce titizlikle alınmakta ve takibi yapılmaktadır.

4. Kişisel Verileriniz Nasıl Aktarılır?

Kişisel verileriniz tarafınızın rızası olmaksızın veri işleme amacı dışında kullanılmayacak olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8. Madde düzenlemesinin ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri; yargı mercilerinin talepleri, doğal gaz dağıtım faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız tüzel ve gerçek kişiler, çözüm ortakları, anlaşmalı olduğu araştırma şirketleri,  alacaklarının tahsili ve takibine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar, denetim firmaları, hukuk büroları gibi danışmanlık hizmeti alınan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasında Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre veri sahiplerinin hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilirsiniz,
Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
Mevzuat gereği yetkili ve görevli olan kurumlara kişisel verilerinizin korunması ile ilgili şikâyetlerinizi iletebilirsiniz,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
Mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Düzenlemede belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Birlik Mah. 796 Sk. No:34 Esenler/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7. Madde düzenlemesine göre, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili kuruluşlarca yönetmelikle düzenlenecektir.

7. Mevzuatın Belirlediği İstisnalar

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ve ilgili mevzuat gereğince, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilen işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kanunda sayılan diğer istisnalar saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun aşağıdaki linkinden detaylı bilgi ve başvuru formlarına ulaşabilirsiniz.
https://www.kvkk.gov.tr

Not: Mevzuat, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar, ilgili kurumların kararları ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda belirtilen açıklamalarda değişiklik olabileceğinden, haberdar olabilmeniz için internet sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.